POLSKI ZWIĄZEK ŁYŻWIARSTWA SZYBKIEGO
1/13 zakup sprzętu sportowego
Ogłoszenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości łącznej nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 roku Nr 113, poz. 759 ze zm.), na:

dostawę sprzętu łyżwiarskiego, hokejowego oraz specjaliztycznej odzieży sportowej dla Polskiego Związku Łyżwiarstwa Szybkiego.

SIWZ

formularz oferty

opis przedmiotu zamówienia

oświadczenie z art.22 zał.4 

oświadczenie z art.24 zał.5

wzór umowy

informacja o grupach kapitałowych

ogłoszenie BZP

SPONSORZY
PARTNERZY