POLSKI ZWIĄZEK ŁYŻWIARSTWA SZYBKIEGO
2/13 zakup sprzętu sportowego

Ogłoszenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości łącznej nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust.8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych ( Dz.U. z 2010 roku Nr 113, poz. 759 ze zm.) na:

dostawę sprzętu łyżwiarskiego, hokejowego oraz specjalistycznej odzieży sportowej dla Polskiego Związku Łyżwiarstwa Szybkiego

SIWZ

formularz oferty

opis przedmiotu zamówienia

oświadczenie z art.22 zał.4

oświadczenie z art. 22 zał.5

wzór umowy

informacja o grupach kapitałowych

ogłoszenie BZP

odpowiedź na pytania

odpowiedź na pytania

SPONSORZY
PARTNERZY